Câu lạc bộ doanh nhân Quảng Bình tại Vũng Tàu

Chủ nhật - 14/01/2018 21:38
ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN QUẢNG BÌNH
TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
...."Câu Lạc bộ Doanh nhân Quảng Bình là một tổ chức tự nguyện thuộc Hội Đồng hương Quảng Bình của những Doanh nhân, Thương hiệu có quê quán Quảng Bình đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu"....
Câu lạc bộ doanh nhân Quảng Bình tại Vũng Tàu
ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN QUẢNG BÌNH
TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
...."Câu Lạc bộ Doanh nhân Quảng Bình là một tổ chức tự nguyện thuộc Hội Đồng hương Quảng Bình của những Doanh nhân, Thương hiệu có quê quán Quảng Bình đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu"....
Chưong I: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, TÔN CHỈ VÀ TRỤ SỞ
Điều 1: Câu Lạc bộ Doanh nhân Quảng Bình là một tổ chức tự nguyện thuộc Hội Đồng hương Quảng Bình của những Doanh nhân, Thương hiệu có quê quán Quảng Bình đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tên gọi là: " CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN QUẢNG BÌNH TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU”
Mục đích hoạt động của CLB là là vận động, tập hợp các doanh nghiệp quê quán để giao lưu chia sẽ văn hóa, tinh thần và hợp tác, hỗ trợ nhau, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao thông tin nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển các doanh nghiệp hội viên.
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ là tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Pháp luật và điều lệ Câu lạc bộ.
Tôn chỉ hoạt động: CỘI NGUỒN – ĐỒNG HÀNH – PHÁT TRIỂN
Điều 2: Trụ sở liên lạc của Hội Câu lạc bộ cùng nằm trong Hội Đồng Hương Quảng Bình tại quán caffe Phong Nha số: 492 đườngTrương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu.
CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 3: Chức năng
- Chức năng tạo môi trường doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu cùng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, về kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, thông lệ kinh doanh nâng cao năng lực quản lý, đổi mới tư duy lãnh đạo.
- Chức năng Hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong Câu lạc Bộ  nhằm giúp các hội viên giúp đỡ thành đối tác hợp tác, cộng tác; thực hiện chức năng đối nội, đối ngoại.
  • Tạo môi trường cho các trí thức trẻ có năng lực và hoài bão được tiếp cận và học hỏi những tấm gương doanh nhân thành đạt, khích lệ họ rèn luyện đức, tài góp phần xây dựng một những thế hệ công dân trên quê hương mới  có đủ phẩm chất và năng lực phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chân chính; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện vì lợi ích của cộng đồng.
  • ramat
Điều 4: Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch để nắm bắt, vận động và phát triển hội viên Câu Lạc bộ
- Lập kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ từng thời kỳ theo hướng định hướng xây dựng Câu lạc bộ phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng các hội viên.
- Triển khai hoạt động hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên, mở rộng liên doanh, liên kết giữa các doanh nhân trong và ngoài câu lạc bộ.
- Chủ động sắp xếp tổ chức, nhân sự của Ban Điều hành Câu lạc bộ, xây dựng các nguồn thu tài trợ hợp lý, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân để cùng phối hợp hội Đồng hương Quảng Bình tại Vũng Tàu tham giá trong các hoạt động chung vì một cộng đồng đồng hương Quảng Bình phát triển bền vững
Chương III: HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ:
Điều 5: Đối tượng Hội viên CLB Doanh nhân
Những người làm công tác Lãnh đạo, quản lý trong các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước; các chủ Thương hiệu và hộ kinh doanh quê quán tại Quảng Bình (bao gồm là dâu, rễ ) đang đóng trên địa bàn TP Vũng Tàu, tự nguyện có đăng ký tham gia và tuân thủ Điều lệ CLB Doanh nhân sẽ trở thành hội viên Câu Lạc bộ Doanh nhân Quảng Bình tại thành phố Vũng Tàu.
Khuyến khích các thành viên là Doanh nhân các TP, huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham gia CLB Doanh nhân Quảng Bình tại tp Vũng Tàu.
Điều 6: Đồng hành của CLB Doanh nhân: Là những người tự nguyên, được quyền tham gia các hoạt động CLB doanh nhân gồm: Thành viên Ban Liên lạc Đồng hương Quảng Bình tại TP Vũng Tàu, các cán bộ Quản lý trong các cơ quan Quản lý Nhà nước, lực lượng vũ trang và công dân là đồng hương Quảng Bình yêu thích Câu lạc bộ doanh nhân.
Điều 7: Quyền hạn và nghĩa vụ của hội viên
Quyền hạn:
 - Hội viên có quyền ứng cử, đề cử vào Ban điều hành của Câu lạc bộ.
- Được quyền tham gia mọi hoạt động của Câu lạc bộ  như giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản trị kinh doanh, công tác lãnh đạo điều hành với các hội viên khác trong Câu lạc bộ.
- Được quyền giới thiệu quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp và các sản phẩm, thương hiệu hoặc kêu gọi hợp tác liên kết trên các phương tiện thông tin như trang website, facebook… do Câu Lạc bộ thành lập và quản lý.
- Được thụ hưởng các hoạt động văn hóa, tinh thần, sự tương trợ, giúp đỡ, động viên của CLB trong về hiếu hỷ khi gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn v.v...
        Nghĩa vụ của hội viên
- Hội viên phải tự giác tuân thủ điều lệ, tham gia các hoạt động nhằm xây dựng và phát triến CLB ngảy càng lớn mạnh bền vững
- Tuyên truyền, vận động tất cả những doanh nghiệp quê hương Quảng Bình sống ở Vũng Tàu gia nhập CLB, không có hành vi, phát ngôn làm tốn hại đến danh dự, uy tín, lợi ích chung của CLB.
- Hội viên có nghĩa vụ tham gia sinh hoạt và thực hiện chủ trương định hướng hoạt động của Câu Lạc bộ
- Đoàn kết, hợp tác với các hội viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của Câu lạc bộ nhằm góp phần xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, bền vững.
CHƯƠNG IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 8: Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ mang tính gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả gồm có Hội nghị toàn thể hội viên; Ban điều hành,Thường trực CLB và các nhóm doanh nhân, cụ thể như sau:
Hội nghị toàn thể hội viên: Hội nghị toàn thể hội viên là là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ, được tổ chức theo Đại hội đại biểu Đồng hương Quảng Bình 5 năm một lần nhằm thông qua báo cáo tổng kết công tác, phương hướng nhiệm vụ , công tác tài chính; bầu mới, bổ sung hoàn thiện ban điều hành nhiệm kỳ mới, khi cần thiết có thể triệu tập hội nghị bất thường.
- Ban Chủ nhiệm: Ban Chủ nhiệm CLB là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Hội nghị toàn thể hội viên. Nhiệm vụ là thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức xây dựng  kế hoạch và biện pháp tổ chức điều hành thực hiện chương trình kế hoạch để ra hoạt động từng thời kỳ (thông thường là từng năm) nhằm xây dựng Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả bền vững và lâu dài.
Số lượng Ban Chủ nhiệm do Hội nghị toàn thể hội viên CLB quyết định. Việc bổ sung, thay đổi tăng giảm các thành viên trong quá trình hoạt động sẽ được quyết định bởi hội nghị toàn thể thành viên CLB và có trên ½ số hội viên tham dự đồng ý thông qua.
- Thường trực Câu Lạc bộ: gồm chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm. Chịu trách nhiệm quản lý , chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ hoặc nhóm doanh nhân theo quy chế hoạt động; đồng thời  chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành.
Giúp việc cho thường trực CLB có nhân sự thư ký, kế toán thủ quỹ và các ban trực thuộc thực hiện các chức năng về văn phòng, giúp Thường trực CLB trong điều phối hoạt động và tài chính của CLB.
 Các nhóm doanh nhân: Các nhóm doanh nhân được hình thành các mảng: Xây dựng; Thương Mại – Dịch vụ; Ngành nghề khác. Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và thông tin các hoạt động nhóm doanh nhân, xây dựng hoạt động định hướng của nhóm mình.
Điều 9: Tài chính Câu Lạc bộ:
Nguồn tài chính câu lạc bộ hoạt động là nguồn từ các hội viên góp, nguồn quỹ được hình thành lên qua hoạt động giới thiêu kết nối thông tin gữa các hôi viên và các hoạt động khác của hội. mức góp quỹ hàng năm để duy trì hoạt động của hội sẽ do  các hôi viên quyết định vào các hội nghị và đầu năm hoặc tổng kết cuối năm.
Việc quản lý thu, chi quỹ Hội phải chặt chẽ theo sổ sách kế toán,  ghi chép đầy đủ các khoản thu, chi và được báo cáo công khai hàng năm tại Hội nghị Tống kết hàng năm của CLB.
Điều 10: Khen thưởng – Kỹ luật:  
Những hội viên, Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và có thành tích đóng góp hoạt động Câu lạc bộ sẽ được Ban Chủ nhiệm đề xuất CLB vinh danh khen thưởng tương xứng.
Những hội viên có hành vi xức phạm hoặc không chấp hành điều lệ, đi trái với tôn chỉ mục đích của CLB sẽ đề nghị xử lý tùy theo mức độ vi phạm hoặc sẽ đưa ra khỏi câu lạc bộ.
Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11: Quy chế này gồm 5 chương, 11 điều. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với hoạt động được CLB  qui định và thông báo đến toàn thể hội viên.
Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và được phổ biến đến toàn thể hội viên CLB Doanh nhân Quảng Bình tại TP Vũng Tàu để thực hiện.
                                               T/M  CLB DOANH NHÂN
                                        QUẢNG BÌNH TẠI VŨNG TÀU
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

langtranxa
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay584
  • Tháng hiện tại908
  • Tổng lượt truy cập1,164,130
LIÊN KẾT WEBSITE
Ngôn ngữ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây